Referat fra genneralforsamlingen 2019

Afholdt den 22. august 2019 i Vallensbæk Sejlklub Referent Per Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Årsregnskab 4) Fastsættelse af kontingent 5) Indkomne forslag 6) Valg af formand 7) Valg af 4-5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 8) Valg af revisor samt revisorsuppleant 9) Love og klassebestemmelser 10) Eventuelt

Deltagere Der var deltagelse fra følgende både DEN 63 Søren, Steen og Lars, DEN 200 Lau og Klaus, DEN 353 Michael, DEN 377 Henrik, DEN 126 Lars, DEN 78 BO og DEN 385 Anette og Per.

1: Valg af dirigent Lau blev enstemmigt valgt.

2: Formandens beretning Søren fremlagde nedenstående beretning.

Formands beretning 22-08-2019 Vallensbæk sejlklub

Aktiviteter i det forgangene årNye 806 mærker, godt arbejde af Mütze.806 poloer, endnu engang har Mütze gjort et stort arbejde.Der har igen været en lille tilgang af både og håber at vi kan fastholde medlemmerne.Der er ved sidste møde aftalt at vi skal stemme om brug af støbte sejl fra 2020 og det bliver spænderne at følge.Anette Hof har dispensation og sejler vores klassemesterskab med en støbt genua så vi kan få det testet af.Per har igen været vores vedtægter klasseregler igennem og har lavet en godt stykke arbejde, som vi også skal stemme om senere i dag.Stævne i Vallensbæk bliver sejlet 22-23/8. Vi har forsøgt at få vores skolebåde i spil med et par mand fra Thurø, men det gik desværre ikke.Vi bliver 8 både og vi skal nok få nogle gode timer på vandet og ikke mindst på land hvor Vallensbæk sejlklub altid er garant for en god fest .Ønsker alle god vind fremover.

Beretningen blev godkendt.

3: ÅrsregnskabLau fremlagde et regnskab med et mindre underskud på kr. 1.528,50,-Dette skyldes indkøb af 806 logoér til kr. 2.150,-, som ligger klar til salg.Bankbeholdningen er ret solid.Regnskabet blev godkendt.

4: Fastsættelse af kontingentKontingent blev vedtaget som uændret til kr. 250,- pr. båd pr. år.

5: Indkomne forslagDer var indkommet 1 forslag fra Anette Hoff og Per Røssel, som omhandledeindførsel af nye sejldugs typer.Forslaget i sin tekst:Ud fra beslutning på generalforsamling i 2018, hvor bestyrelsen blev pålagt at arbejde hen mod et forslag om at ændre sejldugstyper til 2020, har vi personligt arbejdet i dette.Det er gjort ved at indkøbe og bruge en formstøbt genua fra Doyle Sails med tråde udført i henholdsvis black Twaron (samme som kevlar) og Carbon. Den ene side af genuaen er beklædt med Taffeta (Dacron).Vi har sejlet med genuaen siden efteråret 2018, og som vi ser det med uden væsentligt slid på sejlet. Genuaen ser nærmest stadig ud som da den kom fra sejlloftet.Prisen for genuaen var uden nogen form for rabat kr. 14.780,-.Johnny Jørgensen fra Doyle Sails fortæller at hvis de skulle lave en traditionel triradial skåret Pentex genua, vil prisen ligge kr. 1000-1500,- højere, pga. den længere og mere besværlige arbejdstid.Ønskes ikke Taffeta, kan spares kr. 500,-, men det vil med garanti forkorte sejlets levetid. Ønskes Taffeta på begge sider, er det også en mulighed, det vil dog gøre sejlet ret stift.Hvis der skulle findes nogle tråde som er de dyreste, skal det være dynema, som dog ikke er så formstabile som de tråde der er valgt til omtalte genua. Men dynema har en bedre modstandsdygtighed over for buk end andre materialer, og vil derfor egne sig godt til mere turvenlige sejl som foldes. Pristillægget vil være ca. kr. 2000,-Så alt i alt vil max. prisen for det alle dyreste sejl med Dynema og 2 x taffeta være kr. 18.000,- ved Doyle Sails. Og en traditionel MGP-3 Genua fra North kostede i 2017 kr. 15.000,-Så derfor er det vores vurdering at det bliver meget svært at få priserne til at løbe helt løbsk, lige gyldigt hvilke materialer der tillades.Nuværende tekst i klasseregel § 9.3:Sejlene skal være af vævet materiale bortset fra to vinduer i storsejl og et vindue i forsejl. Vinduerne må tilsammen i hvert sejl ikke overstige 0,3 m2 . Ingen af vinduerne må være nærmere et lig end 150 mm. Minimumsvægt for storsejl er 250 g / m2 , for fok 210 g / m2 , for genua 110 g / m2 og 40 g / m2 for spiler. Mylar/Pentex dug er tilladt til fok og genua.Forslag til ny tekst, som også er tilpasset til de Tyske regler:Folie-, formstøbte- og traditionelle dacronsejl, samt en kombination af disse er tilladt, dog skal spileren laves af vævede materialer.Der var bred enighed om at det var tiden til at tillade formstøbte sejl, men der var modforslag om at tillade alt som i Tyskland.Det blev vedtaget at lave samme regler som i Tyskland. Teksten i klassereglen bliver :Foliesejl er tilladt, men spiler skal bestå af vævede materialer. Og tekst omkring vinduer ændres til:Antal af vinduer er frit.

6: Valg af Formand Søren er ikke på valgt i år.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer Klaus blev genvalgt for 2 år, Lau for 2 år, Steen for 1 år og Per for 1 år. Der var ingen modkandidater. Henrik Mütze fortsætter som suppleant.

8: Valg af revisor og revisorsuppleant Steen blev genvalgt til revisor og Michael Nielsen som suppleant.

9: Love og klassebestemmelser Per havde lavet forslag til diverse småændringer af praktisk karakter. De blev alle vedtaget.

10: Evt. Henrik Mütze foreslår at vi prøver at promovere klassen ved at deltage i distancesejladser rundt omkring. F.eks. Sjælland Rundt på indersiden, natsejladsen Guldtuden og Øhavet Rundt på Thurø. Dette skal lægges i en kalender på hjemmesiden. Mütze foreslår at bro og/eller startgebyr til de sejladser bliver betalt af 806 klubben. Der var flere der ikke mente at det var de små penge som var et problem. Søren undersøger om der evt. kan afholdes stævne igen i Vallensbæk i 2020. Per undersøger om Thurø Sejlklub er interesseret. Efter stævnet: BB10 meter klubben har forespurgt om Thurø Sejlklub vil afholde DM for dem i 2020 i weekenden 21. til 23. august. Hvis det bliver til noget, kan 806 klubben koble sig på.