Indkaldelse til Generalforsamling 2017 søndag den 26. marts 2017 kl. 14.00 i Vallensbæk Sejlklub

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Årsregnskab

4) Fastsættelse af kontingent

5) Indkomne forslag

6) Valg af formand

7) Valg af 4-5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

8) Valg af revisor samt revisorsuppleant

9) Love og klassebestemmelser

10) Eventuelt, herunder drøftelse af fremtidsplanerne for klubben.

Forslag og lovændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Såfremt et medlem kræver det, sker afstemningen skriftligt.

I forbindelse med generalforsamlingen er 806 klubben vært ved en let anretning.