I forbindelse med årets klassemesterskab i Vallensbæk, indkaldes til generalforsamling torsdag den 22. august 2019 kl. 19.30 i Vallensbæk Sejlklubs juniorhus.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Årsregnskab

4) Fastsættelse af kontingent

5) Indkomne forslag

6) Valg af formand

7) Valg af 4-5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

8) Valg af revisor samt revisorsuppleant

9) Love og klassebestemmelser

10) Eventuelt

Forslag og lovændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og vil blive publiceret på 806.dk.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Såfremt et medlem kræver det, sker afstemningen skriftligt.